Home
  1. Thema's

Actueel

Huiselijk Geweld

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis Het NSCR is een tweejarig onderzoek gestart naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Blijf Groep. Het onderzoek […]

COVID-19

September 2021 Investeren in vredestijd; Een studie naar de motivaties en ervaringen van vrijwillige toezichthouders tijdens de avondklok Juli 2021 Factsheet De 1,5 Meter Monitor (in English) April 2021 Face-touching behaviour as a possible correlate of mask-wearing: A video observational study of public place incidents during the COVID-19 pandemic in Transboundary and Emerging Diseases Factsheet […]

Evidence-based Policing

Promotieprojecten binnen dit onderzoeksprogramma: Burger aan de balie Een van de weinige contactmomenten tussen burger en overheid is wanneer een burger zich meldt aan de politiebalie. De problemen waarmee burgers zich melden, leiden vaak tot het opnemen van een aangifte en dat is dan ook meteen het startpunt van het strafrecht. Maar, is het probleem […]

Victimologie

De themagroep Victimologie richt zich op de effectiviteit van interventies en procedures, de vraag in hoeverre slachtoffers krijgen wat ze toekomt, de maatschappelijke reacties op slachtofferschap en nieuwe vormen van eigenrichting zoals #MeToo. Daarnaast bestuderen we de gevolgen van slachtofferschap: de korte- en langetermijneffecten op het welbevinden en de gezondheid van slachtoffers, arbeidsmarktparticipatie, eigen daderschap […]

Wildlife Crime

De themagroep Wildlife Crime doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar onderwerpen als de locatiekeuze van neushoornstropers, de opsporing van strikken door rangerpatrouilles, het gebruik van crime scripting, het meten van het afschrikkende effect van interventies, de aanjagers van stroperij van verschillende soorten en in verschillende regio’s, en het gebruik van agent-based modellen om corruptie te […]

Sancties

Deze themagroep richt zich op de daders die deze verschillende vormen van beperking ondergaan, op de effecten van sancties en op de actoren die de sancties opleggen en uitvoeren binnen het strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke systeem. Denk aan officieren van justitie, rechters, gevangenispersoneel, reclasseringsambtenaren, inspecties en lokale en administratieve overheden. Bedoelde én onbedoelde gevolgen van […]

Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen

Het onderzoeksprogramma van deze themagroep is stevig geworteld in theorieën die de situationele oorzaken van criminaliteit benadrukken (in tegenstelling tot de persoonlijke oorzaken), waaronder niet alleen de rationelekeuzetheorie, routineactiviteitentheorie, crime pattern theory, space-time geography, maar ook de broken windows theory en de socialedesorganisatietheorie. Onderzoeksonderwerpen De onderwerpen variëren met betrekking tot de onderzochte actoren (daders, slachtoffers, […]

Levensloop

Van bepaalde gebeurtenissen, zoals deelname aan de arbeidsmarkt en het aangaan van romantische relaties, is vastgesteld dat ze criminele carrières gunstig beïnvloeden. Maar het omgekeerde verband is ook aanwezig: mensen met een omvangrijke criminele carrière hebben vaak meer problemen met het vinden van een baan of een romantische partner. Individuele kenmerken, zoals persoonlijkheid en biologische […]

Intergenerationele Overdracht

Het onderzoeksprogramma is sterk geïnspireerd op de zes – elkaar niet uitsluitende – mechanismen beschreven door Farrington (2002), die verklaringen bieden voor de intergenerationele overdracht van (crimineel) gedrag. Ten eerste kan intergenerationele continuïteit in de blootstelling aan risicofactoren – armoede, problemen rondom sociale relaties, ouderschap en opvoeding – leiden tot antisociaal gedrag. Ten tweede kunnen […]

Extremisme/Terrorisme

Een belangrijk doel van deze themagroep is het krijgen van een beter inzicht in de achtergrond en levensloop van daders van extremistische en terroristische misdrijven. We doen dit door het bestuderen van risicofactoren en processen die samenhangen met radicalisering, deelname aan extremistische en terroristische groepen en activiteiten, en manieren waarop radicalisering en extremistische activiteiten kunnen […]