Home
  1. Over EPIC

Over EPIC

De betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit is een groeiend maatschappelijk probleem. Het staat een gezonde ontwikkeling in de weg, verergert hun criminele gedrag en bemoeilijkt de terugkeer naar een leven zonder criminaliteit.

In het EPIC-project beoordelen de wetenschappers eerst de wetenschappelijke en latent aanwezige kennis over factoren die van invloed zijn op de betrokkenheid bij, instandhouding van en het weer ophouden met georganiseerde misdaad. Daarbij kijken ze ook naar de effectiviteit van de huidige interventies.

Inzicht in onderliggende mechanismen voor betrokkenheid georganiseerde criminaliteit

In een volgende fase beschrijven ze de betrokkenheid van jongeren door landelijke gegevens over de blootstelling van jongeren aan en betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit te combineren, de rol van sociale netwerken in deze betrokkenheid toe te lichten, en zowel professionals als jongeren die vroeger of nu bij de georganiseerde criminaliteit betrokken zijn te interviewen. Zo ontstaat een zo volledig mogelijk inzicht in de onderliggende mechanismen waardoor jongeren betrokken raken of blijven bij de georganiseerde criminaliteit. Vervolgens onderzoeken de wetenschappers samen met relevante stakeholders de kansen en barrières voor professionals om jongeren die risico lopen of betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit te bereiken.

Kansrijke preventie- en interventiestrategieën implementeren

De georganiseerde criminaliteit is bij uitstek afhankelijk van sociale kansstructuren: sociale relaties die toegang bieden tot ongeoorloofde kansen. De interventies die nodig zijn om betrokkenheid tegen te gaan, moeten zich dan ook niet alleen richten op de individuele jongeren, maar ook op hun verschillende sociale netwerken die hun leefwereld vormen, waaronder familie, vrienden en de buurt waarin ze opgroeien. De wetenschappers binnen het EPIC-project brengen hotspots en mechanismen van betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit in kaart. Deze kennis kan vervolgens worden gebruikt om kansrijke preventie- en interventiestrategieën te ontwerpen, direct te implementeren en vervolgens te evalueren.


Verder lezen