Home
  1. Methode van onderzoek

Methode van onderzoek

Het EPIC-project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase van het onderzoek worden twee systematische reviews uitgevoerd: een naar de risicofactoren en beschermende factoren voor aanwas in georganiseerde criminaliteit, de ander naar effectieve interventies bij het voorkomen daarvan. Daarnaast worden in de eerste fase focusgroepen met (inter)nationale onderzoekers en praktijkpartners georganiseerd om de huidige kennis over de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit verder in kaart te brengen.
De tweede fase van het onderzoek start met kwantitatief onderzoek naar de prevalentie van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit (hoeveel), en de risico- en beschermende factoren voor toetreding tot georganiseerde criminaliteit (wie, waar en onder welke omstandigheden). Daarbij wordt gebruikgemaakt van verschillende kwantitatieve onderzoeksmethoden, zoals longitudinale analyses en netwerkanalyses. Op basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden – zoals dossieronderzoek, interviews met jongeren die betrokken zijn/waren bij georganiseerde criminaliteit en veldobservaties – worden vervolgens de onderliggende mechanismen (waarom) voor de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit onderzocht.
Parallel hieraan richt de tweede fase van het onderzoek zich op het inventariseren en optimaliseren van lokaal aanwezige interventies. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, zoals randomized control trials (RCTs), quasi-experimenten en single case designs worden vervolgens zowel de effectiviteit (wat werkt?) als de werkzaamheid (hoe werkt het?) en de doelgroep (voor wie werkt het?) van kansrijke interventies – bedoeld om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit of om die betrokkenheid te stoppen – onderzocht.


Tijdlijn

  • Start Fase I: September 2022
    • September 2022 – Februari 2023: Systematische reviews
    • Februari 2023: Focusgroepen
  • Start Fase II: September 2023

Uitkomsten Fase 1


Verder lezen