Home
  1. Rapport Tacit Knowledge

Rapport Tacit Knowledge

Uitvraag aanwezige praktijkkennis

In de eerste EPIC-fase is ook de tacit knowledge over interventies in kaart gebracht. Het gaat om kennis die aanwezig is in de praktijk, maar nog niet vindbaar is in de wetenschappelijke literatuur. Om een zo compleet mogelijk beeld te geven, zijn de plannen van ‘Preventie met gezag’ van acht gemeenten geanalyseerd, interviews gehouden met gemeenten en politiemedewerkers, en focusgroepen gehouden met jongeren en jongerenwerkers. De resultaten kunnen worden onderverdeeld in drie categorie├źn: het huidige interventieaanbod, werkzame elementen, knelpunten en hiaten, en de behoeften van jongeren.

Het huidige interventieaanbod is gecategoriseerd op basis van de specifieke eigenschappen van de interventies die zijn opgehaald uit de interviews en plannen van ‘Preventie met gezag’. Hieruit volgt een overzicht van het aantal interventies gericht op een specifieke locatie, de doelgroep van de interventies (personen, groepen of de omgeving) en de impactgebieden van de interventies (welke risicofactoren en/of beschermende factoren wil de interventie aanpakken?). Twee belangrijke bevindingen vallen hierbij op. Ten eerste dat het merendeel van de interventies gericht is op individuen. Ten tweede dat er relatief weinig interventies bestaan gericht op onderwijs, werk en inkomen, gezin en de online leefomgeving.

Uit de interviews en focusgroep met jongerenwerkers blijken verschillende werkzame elementen, knelpunten en hiaten. Werkzame elementen zijn onder andere verschillende coaches (gezinscoaches en straatcoaches), outreachend werken, inzetten op beschermende factoren, inzetten op positiviteit in de begeleiding en het hebben van positieve rolmodellen. Tegelijkertijd zijn er knelpunten die ervoor zorgen dat de aanpak bemoeilijkt wordt of soms niet van de grond komt. Voorbeelden hiervan zijn problemen in de samenwerking, budget- en capaciteitsproblemen en een beperkte flexibiliteit van het systeem. Er zijn ook hiaten waarvoor nog geen of weinig interventies bestaan, zoals schuldenproblematiek, agressie onder 12-minners, online leefwereld en vrouwen in de georganiseerde criminaliteit.

Tot slot blijkt vanuit de focusgroepen met jongeren dat zij behoefte hebben aan een stabiele basis en thuissituatie, ruimte voor persoonlijk leiderschap en begrip van hulpverleners voor cultuur en afkomst, behoud van identiteit en een gelijkwaardige behandeling. Ook benadrukken jongeren het belang van positieve rolmodellen.


Bekijk de infographic met de belangrijkste uitkomsten in pdf.
Lees het volledige rapport Tacit Knowledge.