Home Research areas
  1. Evidence-based Policing

Evidence-based Policing

Binnen dit onderzoeksprogramma wordt de wetenschappelijke invulling en onderbouwing geleverd voor een evidence-based politiepraktijk. Ook analyseren we (nieuwe) vraagstukken voor de politie(functie). Centraal staan de vragen hoe politie-handelen werkt, in welke omstandigheden dat handelen werkt, en voor wie én door wie het werkt.

De College of Policing in Engeland omschrijft evidence-based policing als volgt: bij deze werkwijze creëren, beoordelen en gebruiken agenten en andere politiemedewerkers het best beschikbare bewijs om hun beleid, praktijk en beslissingen vorm te geven en te bevragen. Het onderzoeksprogramma draagt bij aan het versterken en uitbreiden van het best beschikbare bewijs op voor de politie belangrijke onderwerpen.

Ontwikkeling en uitvoering in samenwerking

Vanwege de brede taak van de politie bestuderen we uiteenlopende onderwerpen. Enkele onderzoeksprojecten zijn gericht op geweld door en tegen de politie. Ook werken we vanuit het idee dat de problemen waarvoor de samenleving een beroep doet op de politie niet beperkt zijn tot criminaliteit alleen. Om die reden zijn verschillende onderzoeken gericht op de vragen waarmee burgers zich tot de politie wenden en hoe de politie aan die vragen kan voldoen. Daarnaast is politiewerk teamwerk en om die reden zijn enkele projecten gericht op het organiseren van en trainen voor een succesvolle samenwerking.

Theorieën, data en methodes

We maken onder meer gebruik van theorieën die de uitkomsten van interacties tussen politie en burgers verklaren, zoals procedurele rechtvaardigheid, deterrence theory, gelegenheidstheorieën en street-level bureaucracy. In projecten wordt gestreefd naar designs met een zo hoog mogelijke interne validiteit. Concreet willen we dit bereiken door het systematisch synthetiseren van onderzoeksresultaten op basis van systematic literature reviews. Idealiter doen we dat met meta-analyses en empirische onderzoeksdesigns die zo hoog mogelijk scoren op de Maryland Scientific Methods Scale. Waar meta-analyses zich traditioneel voornamelijk richten op het vaststellen van het effect van een bepaalde interventie of aanpak, wordt in onze projecten expliciet stilgestaan bij de verklarende mechanismen, de mate waarin onderzoeksuitkomsten context-specifiek zijn, welke betekenis zij kunnen hebben voor de Nederlandse politiepraktijk, en welke afwegingen kunnen worden gemaakt ten aanzien van de kosten van implementatie ten opzichte van de te verwachten opbrengsten. Bij veel projecten liggen innovatieve onderzoekstechnieken en grote datasets aan de basis van het onderzoek. Zo gebruiken we bijvoorbeeld beeldanalyse van CCTV-camera’s en bodycams. We zetten agent-based modeling in voor simulatieonderzoek als experimenteren in de werkelijkheid op praktische of ethische bezwaren stuit. Tot slot maken we gebruik van grootschalige analyses van gegevens uit Nederlandse meldkamers en de Basisvoorziening Handhaving van de Nederlandse politie.

Samenwerking

Het politieprogramma is een samenwerking tussen de Nationale Politie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het NSCR. Het NSCR is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering, maar werkt hierbij samen met de Politie, de Politieacademie, universiteiten uit binnen- en buitenland, hogescholen en andere kennisinstellingen.

Programmaleider: Stijn Ruiter

Fellows

(Inter)nationale samenwerking

Experts op dit thema

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

dr. Ronald van Steden

Senior Onderzoeker

dr. Teun van Ruitenburg

Senior Onderzoeker

dr. Vana Hutter

Senior Onderzoeker

Tim Verlaan MSc

PhD

Lenneke van Lith MSc

PhD

Ida Adamse MSc

PhD

Natascha de Leeuw MSc

PhD Student

Isabo Goormans MSc

PhD Student | Gastonderzoeker

Amina op de Weegh MSc

PhD Student | Gastonderzoeker

Roselle (Roos) Jansen MSc

PhD