Home Research
  1. Cluster Levensloop

Actueel

Wie heeft een wiethok op zolder?

Vanwege de risico’s voor omwonenden, het verloederende effect op de buurt en de verweving tussen onder- en bovenwereld, wordt thuisteelt van hennep in toenemende mate gezien als een maatschappelijk probleem. Op basis van gegevensbestanden van de gemeente Eindhoven over de periode 2011 – 2016 bestudeerden de onderzoekers welke factoren maken dat mensen beginnen met het […]

Levenslooponderzoeker Elanie Rodermond genomineerd door New Scientist

Rodermond is van oorsprong journalist, maar als rechtbankverslaggever voor een regionale krant kwam ze in aanraking met het vakgebied criminologie. Ze gooide het roer om, volgde de opleiding Criminologie en promoveerde op het onderwerp vrouwen en criminaliteit. ‘De overgrote meerderheid van mensen die criminele activiteiten plegen is man’, zegt Rodermond. ‘Als we het hebben over […]

Criminele carrière van seksueel delinquent lijkt op die van ‘gewone’ dader

De bestudering van seksuele delinquentie is van oudsher het terrein van psychologen en psychiaters. Seksueel delinquent gedrag zou unieke oorzaken hebben, die om een speciale behandeling vragen. Bij het grote publiek en ook bij sommige beleidsmakers, behandelaars en onderzoekers leeft dan ook het beeld dat seksueel delinquenten specialistische daders zijn, die herhaald en over een […]

#MeToo: achtergrond en effect van viral justice en e-shaming

Het fenomeen dat slachtoffers hun verhaal openbaar en online delen via social media wordt in de vakliteratuur ook wel viral justice genoemd. Wanneer daarbij ook de naam van de dader wereldkundig wordt gemaakt is er sprake van e-shaming van de dader. Bekend voorbeeld is de in oktober 2017 gestarte bewustwordingscampagne rondom seksuele intimidatie en grensoverschrijdend […]

Out of prison, out of crime? Promotieonderzoek vrouwen ná detentie

Elk jaar verlaten een paar duizend vrouwen een van de drie vrouwengevangenissen in Nederland. In de ideale situatie stoppen ze na vrijlating met het plegen van delicten, ook wel desistance genoemd. Rodermond toont in haar promotieonderzoek aan dat problemen met onder meer huisvesting en verslaving meer doorslaggevend zijn voor het al dan niet slagen van […]

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Jongeren die uit huis geplaatst worden, vormen een kwetsbare groep. Ze zijn vaak opgegroeid in een problematische gezinssituatie, hebben moeite op school, last van psychische problemen en gedragsproblemen, en ze maken zich dikwijls schuldig aan delinquentie. Ook het stigma dat kleeft aan het verblijven in een pleeggezin of een instelling – en mogelijk een strafblad […]

Etnische afkomst belangrijker dan strafblad bij sollicitaties

Hebben mensen met een criminele achtergrond een kleinere kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek? En wat voor rol speelt migratieachtergrond daarbij? Sollicitanten met een strafblad ontvangen minder vaak een positieve reactie dan sollicitanten die geen delict hebben gepleegd. Het verschil blijkt echter niet groot en ook het type delict speelt nauwelijks een rol. Wel […]

Fluctuaties in vriendschappen en jeugdcriminaliteit onderzocht

Onderzoek van NSCR in samenwerking met de Universiteit van Cincinnati laat zien dat er onder jongeren in de eerste tien weken op een nieuwe school veel wisselingen zijn in het leerlingnetwerk en in betrokkenheid bij delinquent gedrag. Kortetermijnveranderingen in het plegen van delicten bleken niet zozeer samen te hangen met het hebben van delinquente vrienden, […]

Levenslooponderzoek zedendaders met Belgische BRAIN-subsidie

Het NSCR is netwerkpartner in het onderzoeksproject Sex offenders in and out of crime, dat gesubsidieerd wordt door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid. Pascalle Spaan, Lucile de Kruijff, Lidewyde Berckmoes en Arjan Blokland doen samen met Martine Blom (WODC) voor dit project onderzoek naar de criminele carrières van Nederlandse en Belgische daders die veroordeeld zijn voor […]

Eerste resultaten Caribisch onderzoek gepresenteerd in Trinidad

De eerste resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen het ervaren van racisme en het plegen van delicten onder Caribische Nederlandse vrouwen in Curaçao, Aruba en Nederland werden gepresenteerd. In de Verenigde Staten doet men al langer wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen etniciteit en criminaliteit en de specifieke rol van racisme. Ervaringen met […]

‘Gewone’ crimineel pleegt ook fraude

De meeste fraudeurs plegen gedurende hun leven een veelzijdig patroon van criminaliteit. Daarmee lijken ze meer op de ‘gewone’ crimineel, dan op de witteboordencrimineel met wie men hen vaak vergelijkt. Hoe ziet de criminele carrière eruit van daders die veroordeeld zijn voor fraude? Het dominante beeld in de literatuur is dat van de witteboordendader met […]

15 en 16 december Symposium Sex Offenders: A Criminal Career Approach

Organisator: NSCR | Datum: 15 en 16 december 2016 | Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam Ter gelegenheid van het verschijnen van de bundel Sex Offenders: A Criminal Career Approach, geredigeerd door Arjan Blokland en Patrick Lussier, organiseert het Nederlands Studie Centrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), gesponsord door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het symposium: Sex […]