Actueel

LVB-jongeren in de versnelde strafprocedure: knelpunten en risico’s

Het NSCR en de Universiteit van Amsterdam ontwikkelden een praktijkgerichte training om professionals eerder in de strafrechtketen een LVB bij cliënten te laten herkennen. Het CCV organiseert door heel Nederland deze training: LVB-Tour voor en door de strafrechtketen. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de groep LVB’ers oververtegenwoordigd is binnen het strafrecht. Tussen de […]

Ons cybergedrag is veel onveiliger dan we zelf denken

Online criminaliteit is veelvoorkomend en de impact op slachtoffers kan groot zijn. Ondanks technische maatregelen zoals virusscanners en firewalls, is een groot deel van slachtofferschap terug te voeren op het gedrag van mensen. Het doel van dit onderzoek was in kaart brengen hoe Nederlanders zich online écht gedragen. In de toekomst kunnen op basis hiervan […]

Woning- én buurtkenmerken beïnvloeden doelwitkeuze inbrekers

‘Locatie, locatie, locatie’ is een veelgehoorde uitdrukking onder vastgoedmakelaars. Het benadrukt dat de waarde van vastgoed grotendeels wordt bepaald door de locatie. Huizenjagers krijgen het advies om niet uitsluitend te focussen op hun droomwoning, maar ook aandacht te hebben voor de omgeving waarin de woning ligt. Inbrekers worden wel vaker vergeleken met huizenjagers. Christophe Vandeviver […]

Hoe leg ik het uit aan de nabestaanden? Motiveringen van vrijspraken

Als er een verkeersongeluk is gebeurd waarbij iemand is overleden, zullen de nabestaanden een hoge straf meestal terecht vinden. Zij verwachten dat de rechter die ook oplegt. Maar lang niet altijd worden zware straffen opgelegd in dit soort zaken. De rechter baseert zich in de eerste plaats op wat de bestuurder te verwijten valt en […]

Kind dat gevangenschap van ouder meemaakte trouwt minder vaak

Een gevangenisstraf heeft niet alleen invloed op het leven van de gevangenen zelf. Er kunnen ook negatieve gevolgen zijn voor familieleden en met name de kinderen van gevangenen. Onderzoek laat zien dat kinderen die in hun jeugd een ouder in de gevangenis hebben gehad, vaker het criminele pad op gaan en een hogere kans hebben […]

Gezamenlijk onderzoeksprogramma Fonds Slachtofferhulp en NSCR

Fonds Slachtofferhulp stelt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie ten doel de positie van slachtoffers te versterken. Kennis speelt hierbij een cruciale rol. Op veel deelgebieden ontbreekt die kennis. Zo is slachtoffer-gerelateerd onderzoek een relatief onontgonnen gebied. Maar deze kennis is onmisbaar voor de belangenbehartiging van slachtoffers, de verbetering van de hulpverlening en voor nieuw te […]

Meeste alcohol- en drugsgebruik onder samen ‘hangende’ jongeren

Eerder onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik door adolescenten richtte zich op het individu, maar niet op de situatie. In deze NSCR/VU-studie is onderzocht wanneer, waar en met wie adolescenten verdovende middelen gebruiken. Is dit thuis, in bars en andere openbare plaatsen of buiten? In aanwezigheid van ouders of andere volwassenen, met leeftijdsgenoten of alleen? En […]

Licht verstandelijke beperking eerder in strafrechtketen herkennen

Een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt in de strafrechtketen vaak niet tijdig of zelfs helemaal niet herkend. Maar uit onderzoek blijkt dat het percentage cliënten met een LVB in de forensische zorg hoog ligt. Kenmerken van een LVB zijn beperkingen in het intellectuele functioneren (IQ < 85) en het sociale functioneren. Bestaande informatie is niet […]

The Human Factor of Cybercrime: inzicht in de mens achter de tech

Cybercrime wordt vaak gezien als een technisch delict waarvoor een technische oplossing nodig is, zoals een antivirusprogramma of firewall. Maar de plegers van cybercrime zijn mensen. Dat kan één individu zijn, maar ook een heel netwerk dat slachtoffers maakt en (mogelijk) wordt vervolgd door justitie. Menselijke besluitvorming speelt dan ook een belangrijke rol in het […]

Focusgroep online delen van ongewenste seksuele ervaringen

Naast een beschrijvend literatuuronderzoek, een analyse van socialmediaberichten, een survey en interviews met slachtoffers, maakt het houden van focusgroepen deel uit van het onderzoek. In deze focusgroepen zitten wetenschappers én zorg- of hulpverleners op het gebied van slachtofferschap van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het doel van deze bijeenkomsten is enerzijds betrokkenen informeren over […]

Het recht is te belangrijk om aan juristen over te laten | Oratie Marijke Malsch

Download de oratie Het recht is te belangrijk om aan juristen over te laten. Het recht raakt burgers in hun bestaan. Als een rechter een gevangenisstraf oplegt, grijpt dat diep in op het leven van de veroordeelde. Slachtoffers proberen vaak via juridische procedures schadevergoeding af te dwingen. Echtscheidingsprocedures ontaarden soms in vechtscheidingen. De wetgever maakt […]

Afschrikking of rechtvaardige bejegening: wat werkt tegen recidive?

Een belangrijk doel van het opleggen van straffen is voorkomen dat personen die al criminaliteit hebben gepleegd, opnieuw de fout in gaan. Maar wereldwijd zijn de recidivecijfers hoog. Het strafrechtelijk systeem veronderstelt doorgaans dat criminelen minder recidiveren als zij straffen als zwaar(der) ervaren én als zij zich eerlijk(er) en respectvol(er) behandeld voelen. Deze veronderstellingen zijn […]