Home
  1. Geen onderdeel van een categorie

Actueel

Betere strafmotivering leidt tot meer begrip en meer acceptatie

Onbegrip over een vonnis ontstaat vaak omdat mensen de redenering van de rechter niet kunnen volgen. Het is hen niet duidelijk hoe de rechter tot de opgelegde straf komt. Het kan ook zijn dat mensen de redenering van de rechter om een bepaalde straf op te leggen wel goed volgen, maar dat zij het – […]

Regelingen voor collectieve schade: geef slachtoffers erkenning

Historicus Christiaan Ruppert onderzocht 44 Nederlandse regelingen voor collectieve schade. De regelingen hebben te maken met de Tweede Wereldoorlog, het naoorlogs rechtsherstel, geweld en zeden, gevaarlijke arbeids- en leefomstandigheden, rampen en calamiteiten, onjuiste wetstoepassing en rechtshandhaving door de overheid, en internationale operaties Defensie. De bestudeerde regelingen geven de slachtoffers lang niet altijd erkenning voor wat […]

Burgers vanaf eerste lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld

Om de impact van de coronamaatregelen goed te onderzoeken, zijn de Veilig Thuis-gegevens over huiselijk geweld in 2020 vergeleken met dezelfde periodes in 2019. In 2020 werd een vergelijkbaar aantal meldingen gedaan bij Veilig Thuis als in 2019: 120.395 versus 126.807. Het aantal meldingen over kindermishandeling nam iets toe: 38,8% in 2020 tegenover 36,2% in […]

Re-integratie en recidive na verblijf op de terroristenafdeling

Sinds in september 2006 de eerste terroristenafdeling (TA) werd geopend in P.I. Vught, zijn ruim 180 personen vanaf een TA uitgestroomd naar de samenleving. De laatste jaren is er veel aandacht voor het risico op terroristische recidive, met name na de aanslagen gepleegd door ex-gedetineerden die veroordeeld waren voor een terroristisch misdrijf (Verenigd Koninkrijk en […]

Verandering in extremistische houding tijdens overgang naar jongvolwassenheid

Uit eerder onderzoek werd nog niet duidelijk hoe opvattingen over gewelddadig extremisme veranderen over de levensloop en welke factoren hiermee verband houden. De reden is dat er nog maar weinig studies zijn gedaan waarin de politieke opvattingen van jonge mensen zijn gevolgd over de tijd. In Understanding changes in violent extremist attitudes during the transition […]

Beate Völker gestart als directeur NSCR, Peter van der Laan neemt afscheid

Peter van der Laan werd in 2019 benoemd tot interim-directeur van het NSCR. ‘In deze rol begeleidde hij een transformatie van het instituut waarbij de focus kwam te liggen op vier centrale onderzoeksgroepen’, vertelt Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO-I. ‘In 2020 kwam daar een vijfde onderzoeksgroep voor evidence-based policing bij, dankzij een meerjarig partnerschap van […]

Criminaliteitspatronen van hackers die websites ‘defacen’

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels. Previous studies have shown that traditional (offline) types of crime concentrate strongly within offenders, as a small group of chronic offenders is responsible for the majority of offenses. The rest of the offenders tend to have a short criminal career in which they only commit a few […]

Kind dat opgroeit binnen georganiseerde misdaad belandt vaker in criminaliteit

Kinderen lijken op allerlei manieren op hun ouders. Onderzoek laat zien dat verschillende kenmerken en gedragingen van generatie op generatie worden overgedragen, zoals sociaaleconomische status, opleidingsniveau en opvoedingsgedrag. Deze zogenaamde intergenerationele continuïteit geldt ook voor antisociaal gedrag: verschillende studies laten een substantieel risico zien op de overdracht van crimineel gedrag van ouders naar hun kinderen. […]

ESC Best Article of the Year Award

Dit artikel is alleen beschikbaar in het Engels. The relationship between criminal behaviour over the life-course and intimate partner violence perpetration in later life focuses on the predictors of intimate partner violence (IPV) in late adulthood. The study is based on the Criminal Career and Life-Course Study, a longitudinal study of men and women convicted […]

Onderzoek vóór en ná detentie: slechte lichamelijke en psychische gezondheid bij gedetineerden

Mensen met een slechte gezondheid zijn oververtegenwoordigd in penitentiaire inrichtingen. In vergelijking met de algemene bevolking ervaren gedetineerden meer lichamelijke problemen, zoals infectieziekten en chronische aandoeningen, en meer psychische problemen, zoals depressie, verslavingsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. Tot nu toe was het onduidelijk in hoeverre gedetineerden al voorafgaand aan hun detentieperiode in een slechte gezondheid verkeren of […]

Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille

Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem. In Nederland is tot op heden weinig empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en criminaliteit, en de factoren die de sterkte van dit verband beïnvloeden. Het NSCR onderzocht deze relatie met behulp van politiegegevens over alle geregistreerde meldingen van huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit […]

Beate Völker benoemd tot directeur NSCR

Völker wordt voor een periode van vijf jaar benoemd: ‘Ik beschouw het als een grote eer leiding te mogen geven aan dit schitterende instituut waar fundamenteel en tegelijkertijd interdisciplinair onderzoek gedaan wordt naar zeer belangrijke maatschappelijke vraagstukken rondom crimineel gedrag, recht en democratie.’ De keuze voor Völker volgde na internationale werving en positieve adviezen van […]