Home
  1. Overzicht prof. dr. Frank Weerman

Actueel

Botsende normen en waarden in de klas: wat leeft er en hoe kan de school ermee omgaan?

Met ONID, een grootschalig onderzoek op basisscholen en middelbare scholen in Nederland, willen wij erachter komen hoe onderwijsprofessionals kunnen omgaan met botsende normen en waarden in de klas en hoe ze daarbij de identiteitsvorming van leerlingen kunnen bevorderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NSCR, de VU, het Verwey-Jonker Instituut en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek […]

Jihadistische radicalisering in problematische jeugdgroepen

Aanleiding voor het onderzoek was een unieke casus in Delft, waar begin 2013 meerdere jongeren uit een problematische jeugdgroep uitreisden naar Syrië. Voor het eerst hebben onderzoekers gereconstrueerd wat er precies is gebeurd en hoe de radicalisering binnen deze jeugdgroep ontstond. Een problematische gezinsachtergrond, gebrek aan perspectief in een achterstandswijk, ingrijpende gebeurtenissen die leidden tot […]

Steken jongeren die cyberdelicten plegen elkaar aan?

De eerste onderzoeken naar jeugdige daders van cybercrime suggereren dat jongeren die online de wet overtreden in sommige opzichten verschillen van jongeren die dit offline doen. Vriendschappen zijn belangrijk voor het plegen van offline delicten door jongeren, maar voor cybercriminaliteit is dit onduidelijk. In het onderzoeksproject OTTO wordt daarom onderzocht in hoeverre jongeren die cyberdelicten […]

Terrorismeverdachte ervaart tegenslag vaak als onrechtvaardigheid

Het rapport Terrorism, Adversity and Identity geeft inzicht in de mogelijke achtergronden van betrokkenheid bij terrorisme en/of gewelddadig extremisme, zowel islamitisch als links- of rechts-radicaal. Het kan gaan om het voorbereiden van een aanslag, het oproepen tot geweld of uitreizen naar Syrië en Irak. Voor het onderzoek werden interviews gehouden met professionals die werken met […]

Fluctuaties in vriendschappen en jeugdcriminaliteit onderzocht

Onderzoek van NSCR in samenwerking met de Universiteit van Cincinnati laat zien dat er onder jongeren in de eerste tien weken op een nieuwe school veel wisselingen zijn in het leerlingnetwerk en in betrokkenheid bij delinquent gedrag. Kortetermijnveranderingen in het plegen van delicten bleken niet zozeer samen te hangen met het hebben van delinquente vrienden, […]

NSCR start onderzoek naar verdachten van terroristische misdrijven

Het NSCR start in april 2017 met een onderzoek naar de kenmerken en de voorgeschiedenis van verdachten van terroristische misdrijven. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het programma ‘Politie en Wetenschap’ en zal een uitgebreide analyse maken van geregistreerde gegevens over alle personen die in Nederland verdachte waren van ‘misdrijven met een terroristisch oogmerk’. Deze groep […]

Visiting Scholars op het NSCR: Mikko Aaltonen

Op het NSCR verblijven regelmatig internationale wetenschappers voor kortere of langere tijd als ‘Visiting Scholar’. Op dit moment verblijft dr. Mikko Aaltonen op het NSCR. Hij arriveerde in september dit jaar en zal aanwezig zijn tot midden december. In 2017 staat een volgend bezoek op de rol. Visiting Scholars worden door het NSCR uitgenodigd of […]

Visiting Scholars at NSCR: Mikko Aaltonen

International scholars stay regularly at NSCR for shorter or longer periods as ‘Visiting Scholar’. At this time, dr. Mikko Aaltonen is staying at NSCR. He arrived in September this year and will be present until mid-December. There is a next visit scheduled in 2017 . Visiting Scholars are invited by NSCR or sign up on […]

Frank Weerman benoemd tot bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie

Frank Weerman is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Jeugdcriminologie aan de Erasmus Universiteit, binnen de sectie Criminologie van de Erasmus School of Law.  De Erasmus School of Law koppelt de leerstoel aan het thematische masterprofiel Jeugdcriminologie en beoogt met deze benoeming het onderzoek naar jeugdcriminaliteit in Rotterdam te versterken. Het onderzoek binnen deze […]

Frank Weerman appointed as endowed Professor Youth Criminology

Frank Weerman has been appointed as endowed Professor in the newly established Youth Criminology chair at the Erasmus University in Rotterdam (within the Criminology Department of the Erasmus School of Law).  With this appointment, Erasmus School of Law aims to enhance youth criminology research in Rotterdam and to have a chair connected to the thematic […]

Europese subsidie voor NSCR en VU Criminologie

Het NSCR en de sectie Criminologie van de Vrije Universiteit hebben met een internationaal consortium een omvangrijk project gehonoreerd gekregen binnen het Europese Horizon 2020 programma. Het project (PROTON) richt zich op de sociale, psychologische en economische processen die van invloed zijn op daderschap en criminele netwerkvorming bij georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercriminaliteit. In dit […]

The role of peers in delinquent behaviour of adolescents

The aim of this study is to get more insight into the role of peers in the development of problem- and delinquent behaviour in adolescents. Data are derived from the longitudinal NSCR Schoolproject, in which secondary school students were surveyd repeatedly (2002-2004). The questionnaire of this study asked participants to nominate friends from a list […]