Home
  1. Actueel

Actueel

Online intimidatie: ervaringen van slachtoffers en daders

Studenten ervaren in toenemende mate cyber harassment, blijkt uit eerder onderzoek uit de Verenigde Staten. Studies suggereren dat macht en controle over het slachtoffer een belangrijke motivatie is voor plegers. Hierbij worden psychologische, sociale, financiële of fysieke tactieken gebruikt om het gedrag van de ander te beheersen of beperken (Brewster, 2003). Toch is er nog […]

Cybercrime-onderzoeker Rutger Leukfeldt over de verbinding tussen wetenschap en praktijk

Welke rol speelt wetenschapscommunicatie in jouw werk? ‘Voor mij is wetenschapscommunicatie eigenlijk volledig geïntegreerd in mijn werk. Ik ben namelijk constant bezig met de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijktoepassingen. Dat komt omdat ik zowel een aanstelling aan een academische instelling als aan een hogeschool heb. Voor mij is deze combinatie ideaal. Want het geeft […]

Radicalisering tijdens de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs

Uitgangspunt van de studie is om aan te sluiten bij de identiteitsontwikkeling en -behoeften tijdens de adolescentie en eventuele radicale gedachten bij te sturen naar positieve politieke of maatschappelijke betrokkenheid. Deze benadering was tot op heden onderbelicht in onderzoek en onvoldoende aanwezig in bestaande beleidsstrategieën voor het onderwijs. Hoe radicalisering samenhangt met zoektocht naar eigen […]

Hoger risico op crimineel gedrag bij kinderen die opgroeien in eenoudergezin

Relatief veel kinderen in Nederland groeien op in een eenoudergezin. Tot nu toe was het onduidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor mogelijk crimineel gedrag van deze kinderen. Om dit te onderzoeken heeft Kroese als eerste een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens heeft ze met behulp van Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek geanonimiseerde […]

Voormalig NSCR-directeur Gerben Bruinsma overleden

Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag

Deze bijzondere leerstoel, ondergebracht bij de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie, richt zich op de intergenerationele continuïteit van deviant gedrag: de mate waarin ouderlijk gedrag de kans beïnvloedt dat (een van de) kinderen soortgelijk gedrag gaat vertonen. Met deviant gedrag wordt gedrag bedoeld dat afwijkt van de gangbare sociale normen, zoals antisociaal of crimineel gedrag. Interveniëren in gezinnen […]

Betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde misdaad verminderen

De betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit is een groeiend maatschappelijk probleem. Het staat een gezonde ontwikkeling in de weg, verergert hun criminele gedrag en bemoeilijkt de terugkeer naar een leven zonder criminaliteit. Inzicht in onderliggende mechanismen voor betrokkenheid georganiseerde criminaliteit In het EPIC-project beoordelen de wetenschappers eerst de wetenschappelijke en latent aanwezige kennis over […]

Oratie Marie Rosenkrantz Lindegaard | Geweld in actie: wat we weten en wat we zien

Deze oratie is op 21 april om 16.30 in de aula van UvA, Singel 411, Amsterdam. Of volg de oratie online.  De meeste kennis over geweld is gebaseerd op wat personen zeggen over de situatie na afloop. Maar met de tegenwoordige aanwezigheid van videocamera’s overal om ons heen, kunnen we nu ook zien hoe personen […]

Interventies in (inter)actie: wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?

  Stel je voor dat je door een straat loopt en je ziet twee mannen ruzie maken. Terwijl je langsloopt, escaleert het conflict en voor je het weet, zijn de twee mannen verwikkeld in een fysiek gevecht. Wat zou jij doen? En maakt het uit of je het gevecht probeert te stoppen? Systematisch observeren van […]

Aanbod Slachtofferhulp Nederland is evidence-based

Jaarlijks wordt 1 op de 4 burgers slachtoffer van criminaliteit. Een van de doelen van het slachtofferbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid is dat slachtoffers die daar behoefte aan hebben, ondersteuning krijgen bij het te boven komen van het delict. Slachtofferhulp Nederland (SHN) is daarin een belangrijke ketenpartner. Normaliseren, monitoren en reduceren van […]

Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen: een empirisch kader voor het internationaal strafrecht

Deze tekst is alleen beschikbaar in het Engels. International crimes cases, such as those of genocide, war crimes, and crimes against humanity, are of particular importance and gravity to societies affected by conflict and international community as a whole. At the same time, international criminal courts and tribunals (ICCTs) have faced increasing criticism regarding their […]

Rechter moet zich duidelijker uitspreken over onjuist proces-verbaal

Gemiddeld komt een kwart van wat er gezegd wordt tijdens een verhoor terecht in het proces-verbaal. Soms staan belangrijke onderdelen van het verhoor niet in het proces-verbaal, zoals confrontaties of uitspraken van de verdachte dat hij het strafbare feit niet heeft gepleegd. Bovendien wordt het taalgebruik meestal veranderd tijdens het opmaken van een proces-verbaal, waarmee […]