Home
  1. Actueel

Actueel

Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag

Deze bijzondere leerstoel, ondergebracht bij de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie, richt zich op de intergenerationele continuïteit van deviant gedrag: de mate waarin ouderlijk gedrag de kans beïnvloedt dat (een van de) kinderen soortgelijk gedrag gaat vertonen. Met deviant gedrag wordt gedrag bedoeld dat afwijkt van de gangbare sociale normen, zoals antisociaal of crimineel gedrag. Interveniëren in gezinnen […]

Betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde misdaad verminderen

De betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit is een groeiend maatschappelijk probleem. Het staat een gezonde ontwikkeling in de weg, verergert hun criminele gedrag en bemoeilijkt de terugkeer naar een leven zonder criminaliteit. Inzicht in onderliggende mechanismen voor betrokkenheid georganiseerde criminaliteit In het EPIC-project beoordelen de wetenschappers eerst de wetenschappelijke en latent aanwezige kennis over […]

Oratie Marie Rosenkrantz Lindegaard | Geweld in actie: wat we weten en wat we zien

Deze oratie is op 21 april om 16.30 in de aula van UvA, Singel 411, Amsterdam. Of volg de oratie online.  De meeste kennis over geweld is gebaseerd op wat personen zeggen over de situatie na afloop. Maar met de tegenwoordige aanwezigheid van videocamera’s overal om ons heen, kunnen we nu ook zien hoe personen […]

Interventies in (inter)actie: wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?

U kunt deze promotie bijwonen op woensdag 13 April om 09:45 in de Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229-231, Amsterdam. Of volg de livestream. Meer informatie via de UvA. Stel je voor dat je door een straat loopt en je ziet twee mannen ruzie maken. Terwijl je langsloopt, escaleert het conflict en voor je het weet, zijn […]

Aanbod Slachtofferhulp Nederland is evidence-based

Jaarlijks wordt 1 op de 4 burgers slachtoffer van criminaliteit. Een van de doelen van het slachtofferbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid is dat slachtoffers die daar behoefte aan hebben, ondersteuning krijgen bij het te boven komen van het delict. Slachtofferhulp Nederland (SHN) is daarin een belangrijke ketenpartner. Normaliseren, monitoren en reduceren van […]

Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen: een empirisch kader voor het internationaal strafrecht

Deze tekst is alleen beschikbaar in het Engels. International crimes cases, such as those of genocide, war crimes, and crimes against humanity, are of particular importance and gravity to societies affected by conflict and international community as a whole. At the same time, international criminal courts and tribunals (ICCTs) have faced increasing criticism regarding their […]

Rechter moet zich duidelijker uitspreken over onjuist proces-verbaal

Gemiddeld komt een kwart van wat er gezegd wordt tijdens een verhoor terecht in het proces-verbaal. Soms staan belangrijke onderdelen van het verhoor niet in het proces-verbaal, zoals confrontaties of uitspraken van de verdachte dat hij het strafbare feit niet heeft gepleegd. Bovendien wordt het taalgebruik meestal veranderd tijdens het opmaken van een proces-verbaal, waarmee […]

IT RUNS IN THE FAMILY: Welke rol spelen genen en omgeving bij agressie?

Voor zijn onderzoek gebruikte Van der Laan data van tweelingen en hun familieleden die ingeschreven zijn bij het Nederlands Tweelingen Register. Agressie is bij hen vanaf 1991 op meerdere momenten gemeten: van ruim 80.000 personen zijn er in totaal meer dan 360.000 agressiemetingen. Agressie over de levensloop Uit het onderzoek blijkt dat agressie gemiddeld genomen […]

NWO en NSCR veroordelen Russische inval in Oekraïne, maatregelen in voorbereiding

NWO beraadt zich op passende maatregelen in antwoord op de Russische agressie. Zij trekt daarin samen op met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere departementen. Momenteel is NWO bezig met een inventarisatie van alle lopende samenwerkingsverbanden met Russische wetenschappelijke instanties en projecten die in voorbereiding waren. Werk voortzetten in veiligheid […]

Lotgenotencontact helpt slachtoffers zichzelf opnieuw uit te vinden

Het meemaken van een ingrijpende slachtofferervaring kan diep doorwerken in de leefwereld en sociale omgeving van het slachtoffer. De impact en beleving kunnen enorm verschillen, maar bijna alle slachtoffers hebben behoefte aan betekenisgeving. Uit eerder onderzoek is bekend dat sociale steun belangrijk is bij het leren omgaan met een slachtofferervaring. Ook weten we dat het […]

Negatief en positief cybergedrag gaat vaak samen bij jongeren die ICT-onderwijs volgen

Tot nu toe was er nog weinig bekend over de kenmerken van jongeren die zich schuldig maken aan verschillende vormen van cybercriminaliteit. Zo was niet duidelijk in hoeverre individuele eigenschappen doorslaggevend zijn of dat ook kenmerken van de sociale omgeving een rol spelen. Het rapport Understanding cybercriminal behaviour among young people is gebaseerd op vragenlijstgegevens […]

Jan-Willem van Prooijen benoemd tot bijzonder hoogleraar radicalisering, extremisme en complotdenken

Van Prooijen is breed geïnteresseerd in de ‘duistere’ kant van menselijk gedrag, vooral in situaties die gerelateerd zijn aan politiek, recht en de maatschappij. Om de oorzaken van extremisme en complotdenken en de gevolgen voor de samenleving te onderzoeken, gebruikt hij inzichten uit de psychologie, criminologie en gerelateerde disciplines gecombineerd met kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij publiceert daarnaast […]