Home Actueel
  1. Herstel van slachtoffers nader bestudeerd

Herstel van slachtoffers nader bestudeerd

Onder de koepel van Empirical Legal Studies wordt op het NSCR steeds meer onderzoek verricht naar slachtoffers. Nieke Elbers onderzoekt met twee verworven subsidies allereerst de mate waarin professionals in het strafrecht slachtoffers ondersteunen. In haar tweede onderzoek bestudeert zij in hoeverre slachtoffers nadeel ondervinden van juridische procedures en hoe dat voorkomen zou kunnen worden.

Invloed slachtofferadvocatuur op slachtoffers

Elbers' eerste onderzoek richt zich op de rol van slachtofferadvocatuur in het strafrecht. De slachtofferadvocatuur behartigt de belangen van slachtoffers bij het uitoefenen van bijvoorbeeld hun recht op informatie, spreekrecht en recht op schadevergoeding. Omdat slachtoffers sinds kort procesdeelnemer zijn, krijgt het strafproces een nieuwe dynamiek. Doel van het onderzoek is na te gaan hoe de rechterlijke macht, het OM, de politie, Slachtofferhulp Nederland en de slachtofferadvocatuur zelf tegen de slachtofferadvocatuur aankijken en hoe de doorverwijzing vanuit verschillende instanties naar de slachtofferadvocatuur plaatsvindt. Dit wordt onderzocht door middel van vragenlijsten, interviews en een expertmeeting.

Het onderzoek ‘The role of victim lawyers of severe criminal and sexual offences’ wordt uitgevoerd door Nieke Elbers (NSCR), Sonja Meijer (VU), Iris Becx (NSCR) en Arno Akkermans (VU). Het onderzoek loopt van januari tot mei 2018 en wordt gefinancierd door het WODC.

Alternatieve geschiloplossing voor het herstel van betrokken partijen

Sommige mensen worden niet alleen slachtoffer van een misdrijf, maar ook van de juridische procedure. Deze secundaire victimisatie ontstaat als slachtoffers zich bijvoorbeeld niet serieus genomen of niet erkend voelen. Er zijn verschillende manieren hoe het recht eraan kan bijdragen om secundaire victimisatie te voorkomen. Oplossingen zitten voornamelijk in de bejegening, de focus op procedurele rechtvaardigheid en contact tussen partijen. Deze worden samengevat onder de term herstelrecht. Herstelrecht is een alternatieve geschiloplossing die bijdraagt aan het herstel van de betrokken partijen. Het tweede onderzoek van Elbers heeft als doel een literatuur review te genereren van secundaire victimisatie als probleem en herstelrecht als oplossing. Vernieuwend aan dit onderzoek is dat het rechtsgebied-overschrijdend is: er wordt gekeken naar het strafrecht, civielrecht en bestuursrecht. Daarnaast wordt binnen deze verschillende rechtsgebieden een leernetwerk van professionals opgericht.

Het onderzoek ‘Secondary Victimisation as a problem, Restorative Justice as a solution’ wordt uitgevoerd door Nieke Elbers (NSCR) en Iris Becx (NSCR) en begeleid door een stuurgroep, die bestaat uit prof. Katrien Lauwaert (VU/KU Leuven), prof. Dick Allewijn (VU), dr. Sven Zebel (Universiteit Twente), dr. Jan Buitenhuis (UMCG/ACPV), prof. Arno Akkermans (VU) en prof. Peter van der Laan (NSCR). Het onderzoek loopt van juli 2018 tot juni 2019 en wordt gefinancierd door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

dr. Nieke Elbers

Onderzoeker

Iris Becx MSc

PhD

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten