Actueel

Meeste alcohol- en drugsgebruik onder samen ‘hangende’ jongeren

Eerder onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik door adolescenten richtte zich op het individu, maar niet op de situatie. In deze NSCR/VU-studie is onderzocht wanneer, waar en met wie adolescenten verdovende middelen gebruiken. Is dit thuis, in bars en andere openbare plaatsen of buiten? In aanwezigheid van ouders of andere volwassenen, met leeftijdsgenoten of alleen? En […]

Licht verstandelijke beperking eerder in strafrechtketen herkennen

Een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt in de strafrechtketen vaak niet tijdig of zelfs helemaal niet herkend. Maar uit onderzoek blijkt dat het percentage cliënten met een LVB in de forensische zorg hoog ligt. Kenmerken van een LVB zijn beperkingen in het intellectuele functioneren (IQ < 85) en het sociale functioneren. Bestaande informatie is niet […]

The Human Factor of Cybercrime: inzicht in de mens achter de tech

Cybercrime wordt vaak gezien als een technisch delict waarvoor een technische oplossing nodig is, zoals een antivirusprogramma of firewall. Maar de plegers van cybercrime zijn mensen. Dat kan één individu zijn, maar ook een heel netwerk dat slachtoffers maakt en (mogelijk) wordt vervolgd door justitie. Menselijke besluitvorming speelt dan ook een belangrijke rol in het […]

Focusgroep online delen van ongewenste seksuele ervaringen

Naast een beschrijvend literatuuronderzoek, een analyse van socialmediaberichten, een survey en interviews met slachtoffers, maakt het houden van focusgroepen deel uit van het onderzoek. In deze focusgroepen zitten wetenschappers én zorg- of hulpverleners op het gebied van slachtofferschap van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het doel van deze bijeenkomsten is enerzijds betrokkenen informeren over […]

Het recht is te belangrijk om aan juristen over te laten | Oratie Marijke Malsch

Download de oratie Het recht is te belangrijk om aan juristen over te laten. Het recht raakt burgers in hun bestaan. Als een rechter een gevangenisstraf oplegt, grijpt dat diep in op het leven van de veroordeelde. Slachtoffers proberen vaak via juridische procedures schadevergoeding af te dwingen. Echtscheidingsprocedures ontaarden soms in vechtscheidingen. De wetgever maakt […]

Afschrikking of rechtvaardige bejegening: wat werkt tegen recidive?

Een belangrijk doel van het opleggen van straffen is voorkomen dat personen die al criminaliteit hebben gepleegd, opnieuw de fout in gaan. Maar wereldwijd zijn de recidivecijfers hoog. Het strafrechtelijk systeem veronderstelt doorgaans dat criminelen minder recidiveren als zij straffen als zwaar(der) ervaren én als zij zich eerlijk(er) en respectvol(er) behandeld voelen. Deze veronderstellingen zijn […]

Peter van der Laan benoemd tot interim-directeur NSCR

Peter van der Laan studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1991 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een proefschrift getiteld Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen. Hij houdt zich sinds jaar en dag bezig met onderzoek op het terrein van jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit en het (jeugd)strafrecht. Van 1981 tot 1998 vervulde hij diverse functies […]

Druk tijdens het verhoor verhoogt risico op foutieve veroordeling

Ook in Nederland zijn rechterlijke dwalingen voorgevallen, waarvan de Schiedammer parkmoord een bekende is. Deze zaak leidde tot nader onderzoek en aanbevelingen om het verhoor anders in te richten én hier beter verslag van te doen. In Engeland en Wales zijn onder andere de Guildford Four, de Birmingham Six en de Maguire Seven bekende dwalingen. […]