1. Home
  2. Clusters

Actueel

Victimologie

De onderzoeksgroep richt zich op de effectiviteit van interventies en procedures, de vraag in hoeverre slachtoffers krijgen wat ze toekomt, de maatschappelijke reacties op slachtofferschap en nieuwe vormen van eigenrichting zoals #MeToo. Daarnaast bestuderen we de gevolgen van slachtofferschap: de korte- en langetermijneffecten op het welbevinden en de gezondheid van slachtoffers, arbeidsmarktparticipatie, eigen daderschap en […]

Wildlife Crime

Het cluster richt zich op onderwerpen met betrekking tot de ruimtelijke en temporele elementen van stroperij en anti-stroperijpatrouilles, de kenmerken van daders, hoe dadernetwerken zijn georganiseerd en de betekenis van vervolging voor het voorkomen van toekomstige misdrijven. Het cluster heeft ook belangstelling voor empirische evaluaties van anti-stroperij-interventies zoals rapid-response teams, alternatieve programma’s voor levensonderhoud en […]

Sancties

Het cluster richt zich op de daders die deze verschillende vormen van beperking ondergaan, op de effecten van sancties en op de actoren die de sancties opleggen en uitvoeren binnen het strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke systeem. Denk aan officieren van justitie, rechters, gevangenispersoneel, reclasseringsambtenaren, inspecties en lokale en administratieve overheden. Bedoelde én onbedoelde gevolgen van […]

Ruimtelijke en temporele criminaliteitspatronen

Het onderzoeksprogramma van het cluster is stevig geworteld in theorieën die de situationele oorzaken van criminaliteit benadrukken (in tegenstelling tot de persoonlijke oorzaken), waaronder niet alleen de rationelekeuzetheorie, routineactiviteitentheorie, crime pattern theory, space-time geography, maar ook de broken windows theory en de socialedesorganisatietheorie. Onderzoeksonderwerpen De onderwerpen variëren met betrekking tot de onderzochte actoren (daders, slachtoffers, […]

Levensloop

Van bepaalde gebeurtenissen, zoals deelname aan de arbeidsmarkt en het aangaan van romantische relaties, is vastgesteld dat ze criminele carrières gunstig beïnvloeden. Maar het omgekeerde verband is ook aanwezig: mensen met een omvangrijke criminele carrière hebben vaak meer problemen met het vinden van een baan of een romantische partner. Individuele kenmerken, zoals persoonlijkheid en biologische […]

Intergenerationele overdracht

Het onderzoeksprogramma van het cluster is sterk geïnspireerd op de zes – elkaar niet uitsluitende – mechanismen beschreven door Farrington (2002), die verklaringen bieden voor de intergenerationele overdracht van (crimineel) gedrag. Ten eerste kan intergenerationele continuïteit in de blootstelling aan risicofactoren – armoede, problemen rondom sociale relaties, ouderschap en opvoeding – leiden tot antisociaal gedrag. […]

Extremisme/Terrorisme

Een belangrijk doel van het cluster is het krijgen van een beter inzicht in de achtergrond en levensloop van daders van extremistische en terroristische misdrijven. We doen dit door het bestuderen van risicofactoren en processen die samenhangen met radicalisering, deelname aan extremistische en terroristische groepen en activiteiten, en manieren waarop radicalisering en extremistische activiteiten kunnen […]

Empirical Legal Studies

Relevante theorieën binnen dit cluster zijn de theorie van procedurele rechtvaardigheid, theoretische concepten met betrekking tot de rollen van wetgever, rechter en bestuur (Trias Politica), het concept van fair trial, en theorieën over de werking en inrichting van rechtssystemen (inquisitorial en adversial). Ook de theorievorming rondom de rol van het slachtoffer, waaronder restorative justice, is […]

Criminal Events

Doel van het cluster is om de manier waarop verschillende actoren zich gedragen tijdens potentiële criminele gebeurtenissen te beschrijven, de oorzaken van hun gedrag te verklaren en de gevolgen van hun gedrag in kaart te brengen. Het onderzoeksprogramma is sterk geworteld in de theorieën die zich richten op situationele oorzaken van criminaliteit. Criminal Events put […]

Cybercrime

Cybercrime omvat een groot aantal misdrijven en kan worden bestudeerd vanuit verschillende theoretische perspectieven. In het lopende onderzoek worden bijvoorbeeld de levenslooptheorie en gelegenheidstheorie gebruikt. Omdat er weinig empirisch onderzoek is verricht naar cybercriminaliteit, is het onduidelijk of – en in welke mate – traditionele theorieën uit de criminologie kunnen worden gebruikt om cybercriminaliteit te […]