Actueel

NWO en NSCR veroordelen Russische inval in Oekraïne, maatregelen in voorbereiding

NWO beraadt zich op passende maatregelen in antwoord op de Russische agressie. Zij trekt daarin samen op met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere departementen. Momenteel is NWO bezig met een inventarisatie van alle lopende samenwerkingsverbanden met Russische wetenschappelijke instanties en projecten die in voorbereiding waren. Werk voortzetten in veiligheid […]

Lotgenotencontact helpt slachtoffers zichzelf opnieuw uit te vinden

Het meemaken van een ingrijpende slachtofferervaring kan diep doorwerken in de leefwereld en sociale omgeving van het slachtoffer. De impact en beleving kunnen enorm verschillen, maar bijna alle slachtoffers hebben behoefte aan betekenisgeving. Uit eerder onderzoek is bekend dat sociale steun belangrijk is bij het leren omgaan met een slachtofferervaring. Ook weten we dat het […]

Negatief en positief cybergedrag gaat vaak samen bij jongeren die ICT-onderwijs volgen

Tot nu toe was er nog weinig bekend over de kenmerken van jongeren die zich schuldig maken aan verschillende vormen van cybercriminaliteit. Zo was niet duidelijk in hoeverre individuele eigenschappen doorslaggevend zijn of dat ook kenmerken van de sociale omgeving een rol spelen. Het rapport Understanding cybercriminal behaviour among young people is gebaseerd op vragenlijstgegevens […]

Jan-Willem van Prooijen benoemd tot bijzonder hoogleraar radicalisering, extremisme en complotdenken

Van Prooijen is breed geïnteresseerd in de ‘duistere’ kant van menselijk gedrag, vooral in situaties die gerelateerd zijn aan politiek, recht en de maatschappij. Om de oorzaken van extremisme en complotdenken en de gevolgen voor de samenleving te onderzoeken, gebruikt hij inzichten uit de psychologie, criminologie en gerelateerde disciplines gecombineerd met kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij publiceert daarnaast […]

De hoogste tijd: Ruimtelijk-temporele aspecten in het keuzegedrag van daders

De gangbare theorie in de literatuur – de crime pattern theory (Brantingham & Brantingham, 1981; 2008) – stelt dat daders delicten plegen op plekken waar aantrekkelijke doelwitten samenvallen met hun individuele awareness space. Deze awareness space bestaat uit de belangrijkste plekken waar mensen tijdens hun dagelijkse bezigheden komen, zoals woning, werk, school en recreatie, en […]

Interview met directeur Beate Völker: ‘Criminaliteit is een moeilijk ontwarbare kluwen’

Wat was een hoogtepunt in uw loopbaan tot nu toe en wat betekent deze nieuwe stap? ‘Ik heb veel verschillende dingen gedaan, raakte steeds geprikkeld door nieuwe vragen en voelde dan de behoefte om de ramen open te gooien. De tijd die mij het meest inspireerde en waar ik het meeste heb geleerd was de […]

Slachtoffers van seksueel geweld ervaren financiële tegemoetkoming als erkenning

Jaarlijks wordt een groot aantal mensen in Nederland slachtoffer van seksueel geweld. Zij kunnen hulp krijgen bij een van de 16 CSG’s. Toch zoekt lang niet elk slachtoffer hulp bij een CSG. Uit internationale literatuur blijkt dat slachtoffers tegen verschillende barrières aanlopen, zoals schaamte- en schuldgevoelens, angst voor negatieve reacties van derden (victim blaming) of […]

Betere strafmotivering leidt tot meer begrip en meer acceptatie

Onbegrip over een vonnis ontstaat vaak omdat mensen de redenering van de rechter niet kunnen volgen. Het is hen niet duidelijk hoe de rechter tot de opgelegde straf komt. Het kan ook zijn dat mensen de redenering van de rechter om een bepaalde straf op te leggen wel goed volgen, maar dat zij het – […]

Regelingen voor collectieve schade: geef slachtoffers erkenning

Historicus Christiaan Ruppert onderzocht 44 Nederlandse regelingen voor collectieve schade. De regelingen hebben te maken met de Tweede Wereldoorlog, het naoorlogs rechtsherstel, geweld en zeden, gevaarlijke arbeids- en leefomstandigheden, rampen en calamiteiten, onjuiste wetstoepassing en rechtshandhaving door de overheid, en internationale operaties Defensie. De bestudeerde regelingen geven de slachtoffers lang niet altijd erkenning voor wat […]

Burgers vanaf eerste lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld

Om de impact van de coronamaatregelen goed te onderzoeken, zijn de Veilig Thuis-gegevens over huiselijk geweld in 2020 vergeleken met dezelfde periodes in 2019. In 2020 werd een vergelijkbaar aantal meldingen gedaan bij Veilig Thuis als in 2019: 120.395 versus 126.807. Het aantal meldingen over kindermishandeling nam iets toe: 38,8% in 2020 tegenover 36,2% in […]

Re-integratie en recidive na verblijf op de terroristenafdeling

Sinds in september 2006 de eerste terroristenafdeling (TA) werd geopend in P.I. Vught, zijn ruim 180 personen vanaf een TA uitgestroomd naar de samenleving. De laatste jaren is er veel aandacht voor het risico op terroristische recidive, met name na de aanslagen gepleegd door ex-gedetineerden die veroordeeld waren voor een terroristisch misdrijf (Verenigd Koninkrijk en […]

Verandering in extremistische houding tijdens overgang naar jongvolwassenheid

Uit eerder onderzoek werd nog niet duidelijk hoe opvattingen over gewelddadig extremisme veranderen over de levensloop en welke factoren hiermee verband houden. De reden is dat er nog maar weinig studies zijn gedaan waarin de politieke opvattingen van jonge mensen zijn gevolgd over de tijd. In Understanding changes in violent extremist attitudes during the transition […]