Actueel

De effecten van detentie op de gezondheid van (voormalig) gedetineerden

Hoewel internationale en nationale studies hebben aangetoond dat psychische problematiek vaak voorkomt in gedetineerdenpopulaties, is tot op heden onduidelijk in hoeverre de detentie zulke problemen veroorzaakt of verergert. Veel gedetineerden kampen namelijk voorafgaand aan hun detentie al met psychische problemen. Over het voorkomen en het beloop van lichamelijke gezondheidsproblemen bij (ex-)gedetineerden is momenteel nog minder […]

The social network of detainees

Several studies have shown that the social network has an impact on people’s lives and their living conditions. An important role in this is played by people who are closest to us; the so-called core network. To date, there have mainly been studies on the core network of the general population. The core network of […]

Het sociale netwerk van gedetineerden

Uit verschillende studies is gebleken dat het sociale netwerk invloed heeft op het leven van mensen en hun levensomstandigheden. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor mensen die het dichtst bij ons staan; het zogenaamde core netwerk. Tot op heden is er voornamelijk onderzoek gedaan naar het core netwerk van de algemene bevolking. Het core […]