Home Actueel
  1. Stimuleringsactie Empirical Legal Studies komt op stoom

Stimuleringsactie Empirical Legal Studies komt op stoom

Empirical Legal Studies
Door Prof. Marijke Malsch LL.M. | 18 mei 2016

Het NSCR is begonnen met de nationale stimuleringsactie (ELS) om het gebruik van empirische onderzoeksmethodes binnen de rechtsgeleerde discipline te bevorderen, zowel in het strafrecht als in het civiele en het bestuursrecht. NWO heeft hier geld voor beschikbaar gesteld aan het NSCR dat als aanjager van deze stimuleringsactie optreedt. De uitdrukkelijke bedoeling van het initiatief is om hieraan in brede samenwerking met wetenschap en rechtspraktijk vorm te geven.
De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Er is een stuurgroep voor ELS in het leven geroepen onder voorzitterschap van Fred Hammerstein (oud-raadsheer Hoge Raad). Andere deelnemers in deze stuurgroep zijn: Prof. Dineke de Groot (VU), Prof. Jan Vranken (UvT), Prof. Bert Marseille (RUG), Monika Smit (WODC), Prof. Arno Akkermans (VU), Dr. Nieke Elbers (NSCR) en Mr.dr. Marijke Malsch (NSCR). Op 22 maart heeft de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid aangegeven het initiatief te ondersteunen.
Nieke Elbers (NElbers@nscr.nl) is per 1 april bij het NSCR begonnen als post doc voor het initiatief ELS. Zij zal eerste aanspreekpunt zijn bij de organisatie van verschillende ELS-activiteiten, en zal overzichten maken van wat er in Nederland en in het buitenland op dit moment gebeurt op het gebied van ELS en waar de belangrijke leemten zijn. Zij zal dit in nauwe samenwerking met de verschillende participanten doen.
Op 8 april vond een nationale brainstorm-bijeenkomst bij het NSCR plaats als start van het initiatief. Een aantal genodigden uit wetenschap en rechtspraktijk wisselden van gedachten over wat zij belangrijke punten vinden bij het initiatief ELS, welke richting het op zou moeten gaan en wat de behoeften zijn aan ELS-onderzoek en ELS-onderwijs. De aanwezigen achtten het van groot belang dat een gerichte call het initiatief een stevige start geeft.
Op 11 april vond op initiatief van de Ius Commune onderzoeksschool en het WODC een bijeenkomst plaats over het onderwijs in ELS voor onder andere promovendi. Een tripartite initiatief van Ius Commune, WODC en NSCR gaat een netwerk opzetten om bestaand ELS- onderwijs in kaart te brengen en te ontsluiten, en nieuw ELS-onderwijs te ontwikkelen.
 In het najaar zullen tijdens een nationale conferentie de resultaten van een overzicht van empirisch juridisch onderzoek in Nederland worden gepresenteerd, waaronder die van een review van Nederlands onderzoek. De conferentie zal uitmonden in een Agenda for Research.
Credits beeld: Shutterstock

Prof. Marijke Malsch LL.M.

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten