Home
  1. First 100 days as the new director of the NSCR | De eerste 100 dagen als directeur van het NSCR

De eerste 100 dagen als directeur van het NSCR

*English follows Dutch*
Deze speciale editie van de NSCR-nieuwsbrief met een selectie van onze hoogtepunten in 2021 is geschreven direct na de aankondiging dat de coronamaatregelen in Nederland worden versoepeld. Een mooi moment om terug en vooruit te blikken.

Laat ik me allereerst voorstellen: Beate Völker, net voorbij de eerste 100 dagen als nieuwe directeur van het NSCR. Ik ben socioloog, onderzoeker op het gebied van sociale cohesie, sociale netwerken en sociaal kapitaal in verschillende settings en omstandigheden. Ik heb netwerken bestudeerd in buurten, werkorganisaties, ziekenhuizen en gevangenissen – cross-sectional, longitudinaal en via de levensloop. Hiervoor werkte ik aan de Universiteit Utrecht bij de vakgroep Sociologie (1997-2014, en sinds 2007 als hoogleraar) en Sociale Geografie en Planologie (2019-2021), en bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam (2014- 2019).

In de voorhoede van de wetenschap

Het is fantastisch om voor het NSCR te werken. Dit prachtige instituut bestaat uit excellente en gepassioneerde onderzoekers, die werken op het snijvlak van uiteenlopende disciplines en in de voorhoede van de wetenschap. De diversiteit aan mensen en projecten is groot, maar de missie om fundamenteel onderzoek te doen naar criminaliteit en rechtshandhaving zorgt voor homogeniteit en samenhang. Ik zie het NSCR als een open instituut met een faciliterende rol: we helpen mensen samen te brengen, om ideeën te ontwikkelen die onze wetenschappelijke en maatschappelijke problemen oplossen. De komende maanden ga ik – samen met de onderzoekers van het NSCR en (inter)nationale universiteiten – deze visie verder uitwerken, gesteund door het feit dat we elkaar eindelijk weer in het echt mogen ontmoeten.
Last but not least wil ik deze editorial afsluiten met de aankondiging van het 30-jarig jubileum van het NSCR, een evenement dat we dit najaar met jullie allemaal hopen te vieren!

Beate Völker
Amsterdam, februari 2022


First 100 days as the new director of the NSCR

This special edition of the NSCR newsletter with a selection of our highlights in 2021 is written right after the announcement that the covid measures in the Netherlands will be relieved. What a change! And a good moment to look back and forward.

Let me first introduce myself: Beate Völker, just having passed the first 100 days as the new director of the NSCR. I’m a sociologist, researcher on questions related to social cohesion, networks, and social capital in different settings and circumstances. I have studied networks in neighborhoods, work organizations, hospitals, prisons – cross-sectional, longitudinal, and through life-courses. I was formerly employed at Utrecht University in the Department of Sociology (1997-2014, and since 2007 as a professor) and Human Geography and Planning (2019-2021), as well as at the Sociology Department of the University of Amsterdam (2014-2019).

At the forefront of science

I am excited to chair the NSCR. This wonderful institute consists of excellent and passionate researchers, who are working at the crossroads of disciplines and at the forefront of science. The diversity of people and projects is large, but the mission of the NSCR to do fundamental research on crime and law enforcement creates homogeneity and cohesion. I envisage NSCR as an open institute with a facilitating role that helps to bring people together for developing the ideas that solve our scientific and social problems. In the next months I will – together with the researchers ‘in crime’ at the NSCR and (inter)national universities – try to elaborate this vision, supported by the fact that meeting in person is becoming an option again.
Last but not least, I want to finish this editorial with the upcoming 30st anniversary of the NSCR, an event we hope to celebrate this fall with all of you!

Beate Völker
Amsterdam, February 2022