Home Actueel
  1. Actieonderzoek naar regisseurs Zorg & Veiligheid

Actieonderzoek naar regisseurs Zorg & Veiligheid

Onlangs is het actieonderzoek naar de functie van regisseur Zorg & Veiligheid (Z&V) binnen de eenheid Amsterdam uitgevoerd. Onderzoekers van de VU en het NSCR voerden deze studie over de afgelopen drie jaar uit in samenwerking met politieonderzoekers van de Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO). Ze hebben zich gericht op de organisatie en de praktijk van de regisseurs Z&V in de basisteams, de casuïstiek die ze in behandeling hebben en het verschil dat de regisseurs maken binnen deze casuïstiek.
Door Dr Ronald van Steden | 2 juli 2024 | Police research
Foto van twee agenten in Amsterdam
Credits: Shutterstock.com

Over het actieonderzoek

Een belangrijk kenmerk van actieonderzoek is dat het geen onderzoek naar actie, maar onderzoek ‘in actie’ is. Anders geformuleerd: naast het verzamelen van informatie draagt het onderzoek ook bij aan het ontwikkelen van de regisseurs Z&V. Een kenmerk van actieonderzoek is dat er een constante wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk bestaat.

Hulp aan hen die dat behoeven

De aanleiding van het actieonderzoek was dat de politie in toenemende mate te maken heeft met meldingen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Naast het bestrijden van criminaliteit en de handhaving van de openbare orde hoort “hulp bieden aan hen die dat behoeven” immers ook tot de politietaak. De maatschappij vraagt op dit punt veel van de politie, terwijl de bezuinigingen in de zorg problemen niet kleiner maken. Het organiseren van het domein Zorg & Veiligheid is een antwoord op die vraag. Onder dit domein vallen de onderwerpen onbegrepen gedrag, huiselijk en eergerelateerd geweld, kinder- en oudermishandeling, stalking, jeugd, radicalisering, potentieel gewelddadige eenlingen en probleemgezinnen. Regisseurs Z&V zijn de spin in het web.

Met bruggen bouwen verschil maken

De titel van het onderzoeksrapport is Met bruggenbouwen het verschil maken. Verschil maken betekent niet dat de politie alle casussen kan oplossen. Soms is er voorlopig rust, of is de situatie beheersbaar en zijn er lijnen uitgezet. Soms blijft de situatie en de problematiek onveranderd. En soms wordt een lange(re) termijn oplossing bewerkstelligd. De sleutel van het succes zit in de werkwijze van de regisseurs Z&V, waaruit vier cruciale taken te onderscheiden zijn:

  1. Signaleren, aanjagen en escaleren
  2. Verbinden van mensen en informatie
  3. Reflectie en deskundigheidsbevordering
  4. Rol van politie binnen Z&V verduidelijken

Door het uitvoeren van deze taken voeren de regisseurs regie op processen (het aanjagen van samenwerking tussen politiecollega’s en met externe partners) en op casuïstiek (concrete problematiek).

Verbeterpunten

Uit het onderzoek komt naar voren dat de samenwerking met zorgpartners beter kan. Dit kan bijvoorbeeld door frequentere contactmomenten te faciliteren, (hernieuwde) afspraken te maken over informatie-uitwisseling en beter onderling af te stemmen. Ook in de interne samenwerking is winst te behalen. Ondanks alle goede bedoelingen wordt er soms een kloof tussen ‘blauw’ (de politie op straat) en ‘grijs’ (de opsporing) ervaren. Het zou helpen als politiemensen er met elkaar beter in slaagden successen te delen en te leren van elkaar, over de grenzen van basisteams en districten heen. Een eenduidiger inrichting van Z&V-processen hoort daarbij. Geen ‘eenheidsworst’, want Z&V is nou eenmaal maatwerk, maar wel meer structuur en uniformiteit in de wijze waarop de politie het vele werk dat op haar afkomt organiseert.


Publicatiegegevens en verder lezen

van Steden, R., ter Woerds, S., van Sambeek, C., & Peeck, V. (2024). Met bruggen bouwen verschil maken: Regisseurs Zorg & Veiligheid in de eenheid Amsterdam. Nederlandse Politie.

Lees het rapport via deze link. 

Dr Ronald van Steden

Senior Researcher

Deel dit artikel

Actuele berichten