Home
  1. 2022: van stevige discussies naar uitstekende ideeën, met veel plezier

English follows Dutch.

2022: van stevige discussies naar uitstekende ideeën, met veel plezier

Alweer een jaar voorbij … Voor mij als nieuwe directeur is de tijd omgevlogen – en waarschijnlijk ging het voor veel NSCR’ders net zo snel, want de flow was goed te voelen. Er is veel gedaan en hard gewerkt. Maar, we hebben ook tijd genomen om onze koers te herijken en met elkaar in discussie te gaan over de toekomst, interne cultuur en outreach naar het bredere publiek.

De gezamenlijke heidag in Rolduc was hier een bijzonder voorbeeld van. Naast het inhoudelijke programma werd al snel duidelijk dat we ook ‘gewoon’ ideeën met elkaar willen uitwisselen, losjes brainstormen en elkaar beter leren kennen. En wat zijn er veel goede ideeën gelanceerd in Rolduc. Sommige zijn inmiddels gerealiseerd, zoals onze nieuwe NSCR BLOG-site. Voor andere ideeën hebben we een plan van aanpak gemaakt, zoals voor de nadruk op open data. Enkele plannen zijn voor even geparkeerd, zoals de podcast omdat we simpelweg niet alles tegelijk kunnen doen. Wie weet, het nieuwe jaar geeft weer kansen om nog meer van deze plannen te realiseren.

Ook heb ik genoten van onze Panopticon-dag, waar draft papers werden gepresenteerd en door reviewers besproken, gevolgd van een spetterend kerstfeest. Het is een kracht van het NSCR dat er op het ene moment stevig gediscussieerd wordt over een onderzoeksvraag of onderzoeksdesign en vervolgens net zo stevig plezier wordt gemaakt. Work hard, play hard. Het is fijn dat er in de gangen van onze thuisbasis gelachen wordt!

Hét evenement van het jaar was echter de viering van het 30-jarige bestaan van het NSCR. Keynotes van prominente gasten en pitches van NSCR-onderzoekers wisselden elkaar af en het was fantastisch het hele palet van hoogwaardig onderzoek dat in het NSCR gedaan wordt zo gepresenteerd te zien. Dat onze ‘formule’ succesvol is, laat ook deze nieuwsbrief weer zien. We kunnen al terugkijken op meer dan 100 publicaties, grote subsidies en persoonlijke beurzen in 2022.

Het komende jaar brengt allerlei uitdagingen met zich mee – al helemaal voor de grotere wereld, maar ook voor onze ietwat kleinere. We hebben nog lang niet alles uitgestippeld en ook niet alle antwoorden op belangrijke vragen paraat. Probleemstellingen in het leven kunnen nu eenmaal in rap tempo veranderen. Maar wat er ook gaat gebeuren, wij zijn er klaar voor: door de bijzondere combinatie van mensen en talenten binnen het NSCR kunnen we hoopvol en met vertrouwen naar de toekomst kijken. Veel dank aan iedereen die het NSCR maakt tot de mooie plek die het is!

Ik wens iedereen een fijne kersttijd en een goed 2023.

Hartelijke groet,
Beate Völker, directeur NSCR2022: from solid discussions to excellent ideas, with lots of fun

Another year passed. For me as the new director, time flew by – and it probably went just as fast for many NSCR’ers, because the flow was good to feel. A lot has been done and so many worked really hard. But we also took time to recalibrate the course and to discuss the future, internal culture and outreach to the wider public.

The joint away-day (heyday, as we used to call it) in Rolduc was very special, and in addition to the substantive program, it quickly became clear that we also ‘just’ want to exchange ideas with each other, brainstorm loosely and get to know each other better. And so many good ideas were launched during that day. Some have already been realized, such as the new BLOG site. For some we have made a plan of action, such as for the emphasis on open data, and some have been put on hold for the moment, such as the podcast. We simply cannot do everything at once. Who knows, the new year may bring possibilities and opportunities to achieve even more along these lines.

In addition, I just loved and enjoyed our Panopticon day, where draft papers were presented and discussed by reviewers, followed by a sparkling Christmas party. It is one of the strengths of the NSCR that at one moment there is an intense discussion about a research question or a design and in the next moment people have fun with each other – working hard is followed by playing hard. And it is very nice that there is laughter in the corridors of the NSCR!

The event of the year, however, was the celebration of the NSCR’s 30th anniversary. Inspiring keynotes from prominent guests and pitches from NSCR researchers alternated and it was fantastic to see the whole palette of high-quality research being done at NSCR presented in this way. This newsletter shows that our ‘formula’ is successful. We can add already more than 100 publications, large grants, and personal grants to our portfolio of 2022.

The coming year will bring many challenges – certainly for the larger world, but also for our somewhat smaller one. And we are far from having everything mapped out or having all the answers to important questions. But this might be impossible, since life sometimes changes rapidly. However, we are ready: due to the special combination of people and talents within the NSCR, we can look with hope and trust towards the future. Let me thank everyone who makes NSCR to the great place that it is!

I wish everyone a Merry Christmas and a good 2023.

Warmly,
Beate Völker, director NSCR